اردو خوری مدل UN 1200 به همراه قاشق

1,100,000 ریال